ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ

ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ

ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ

ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠬᠥᠮᠦᠰ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠬᠥᠮᠦᠰ

ᠨᠡᠩ ᠤᠯᠠᠨ
ᠦᠯᠡᠬᠦ ︵ 1217——1265︶ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠮᠪᠤᠯᠤ᠂ ᠲᠣᠯᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠥ...
ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ ︵ 1921—— 1995︶ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠯᠡ...

ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ