ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠲᠦ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ
>
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠲᠤᠭ
>
ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ
>
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ᠌ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ
>
ᠨᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ
>
ᠲᠣᠷᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤ
>
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭᠲᠤ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ
>
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ᠋ ᠠᠷᠠᠳ ᠤ᠋ᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠣᠷᠳᠤᠨ ᠤ᠋ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ
>
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ
>
ᠴᠣᠮᠣᠷᠯᠢᠭ
>
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ
>
ᠬᠢᠯᠢᠴᠢᠳ
>
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ
>
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠭᠡᠨ
>
ᠳᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠰᠡᠷᠪᠡᠭᠡ
>
ᠬᠠᠷᠠᠮᠥ᠋ᠷᠡᠨ ᠦ᠌ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ
>
ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠭᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠣᠴᠢ
>
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠨ
>
ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ
>
ᠹᠦᠱ᠍ᠢᠨ ᠦ᠌ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ᠌ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ
>
ᠳ᠋ᠠᠩ ᠤ᠋ᠨ ᠭᠣᠣᠯ
>
ᠠᠷᠤ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ
>
ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠣᠶᠤᠯ
>
ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠣᠣ
>
ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ
>
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ
>
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ᠌ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ
>
ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠬᠡ
>
ᠰᠣᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ
>
ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠤ᠋ᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠵᠢᠯ
>
ᠣᠷᠳᠤᠰ ᠤ᠋ᠨ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ
>
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠮᠠᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠡᠭᠦᠯᠳᠡᠷ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ
>
ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠤᠰᠤᠯ
>
ᠡᠵᠡᠨ᠎ᠡ ᠭᠣᠣᠯ
>
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤ
>
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ
>
ᠦᠦᠰᠢᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ
>
ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ᠋ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ
>
ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠥᠭᠡᠳᠡᠰᠦ
>
ᠨᠠᠮ ᠤ᠋ᠨ ᠡᠭᠦᠷ ᠤ᠋ᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ
>
ᠪᠠᠳᠠᠢ ᠵᠢᠨ ᠵᠢᠷᠠᠨ
>
ᠪᠠᠶᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦ
>
ᠪᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤᠨ
>
ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠵᠤᠯᠠ
>
ᠪᠤᠭᠤᠲᠤ ᠵᠢᠨ ᠣᠴᠢ
>
ᠪᠥᠬᠡ
>
ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ
>
ᠬᠥᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤ᠋ᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ
>
ᠰᠢᠯᠢ ᠵᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ᠋ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠯᠲᠡ
>
ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠯᠠᠪᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
>
ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ
>
ᠣᠲᠤᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ᠋ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
>
ᠰᠢᠯᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡᠯᠡᠯ
>
ᠭᠣᠪᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠨᠠᠭ᠎ᠠ
>
ᠪᠢᠷᠠᠭᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶ᠎ᠠ
>
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ
>
ᠰᠠᠢᠷᠠᠮ
>
ᠬᠤᠨᠲᠤ
>
ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠠᠨᠵᠤᠭ᠎ᠠ
>
ᠹᠦᠰᠢᠨ ᠦ᠌ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ
>
ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠰᠣᠶᠤᠯ
>
ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ
>
ᠣᠲᠤᠷ ᠤ᠋ᠨ ᠭᠠᠯ

ᠬᠠᠷᠢ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠳᠥᠬᠦᠮᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠥᠪ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠣᠪᠴᠢ ᠥᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ

ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ: ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠥᠷᠦᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠦ᠌ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠲᠦ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ -> ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ᠌ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠺᠢᠨᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ -> 201605
ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ: pdf
ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ: 2018/10/17
ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ: 2ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ
ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠠᠲᠤ ᠣᠶᠤᠨ
ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ᠄ (ᠦᠭᠡᠢ)
ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ ᠤ᠋ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ᠄ (ᠦᠭᠡᠢ)
ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠣᠪᠴᠢ᠄ (ᠦᠭᠡᠢ)