ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠲᠦ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ
>
ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ
>
ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯ
>
ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯ
>
ᠳᠣᠲᠤᠭᠠᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤ᠋ᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ
>
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠦᠭᠡ ᠤᠳᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠰᠭᠠᠢ ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯ
>
ᠰᠦᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠦ᠋ᠨ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠰᠠᠷᠠᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯ
>
ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠤᠭ
>
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠳᠣᠯᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦ᠋ᠨ ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯ
>
ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢᠴᠦᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ
>
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤ᠋ᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤ᠋ᠨ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠤ᠋ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ
>
ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ ᠶᠡᠷᠥ᠋ᠩᠬᠡᠢ ᠪᠠᠯᠭᠠᠳ ᠤ᠋ᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯ
>
ᠬᠤᠪᠢᠰᠭᠠᠯᠲᠤ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠳ ᠤ᠋ᠨ ᠡᠪᠯᠡᠯ
>
ᠬᠦᠳᠦᠭᠡᠨ ᠦ᠌ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ
>
ᠮᠠᠨ ᠤ᠋ ᠤᠯᠤᠰ
>
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠷᠠᠳ ᠤ᠋ᠨ ᠨᠠᠮ
>
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ
>
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠨ ᠳᠣᠯᠤᠭᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠤ᠋ᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ
>
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠤ᠋ᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷ  ᠤ᠋ᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ
>
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠳᠣᠯᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯ
>
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠶᠡᠷᠦ ᠦᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ
>
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷᠴᠢ ᠰᠠᠷᠠᠪᠦᠷᠢ ᠵᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯ
>
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳᠭᠦᠯ
>
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠦᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ
>
ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠲᠣᠯᠢ
>
ᠰᠣᠶᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ
>
ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦ᠋ᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠡᠳᠦᠷᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠮᠠᠯ